Tin nóng
28.06.2016
Từ ngày 23 đến 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các báo cáo và tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa IX) tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp lệ giữa năm 2016). Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh (khóa IX) sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 22/7.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2016; tình hình thực hiện các thỏa thuận giải quyết các cơ chế, chính sách giữa UBND tỉnh và HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh giữa kỳ họp lệ cuối năm 2015 và kỳ họp lệ giữa năm 2016 HĐND tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đây là các nội dung UBND tỉnh phải báo cáo HĐND tỉnh theo luật định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2016; sử dụng nguồn kết dư xây dựng năm 2015 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; sửa đổi quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; bãi bỏ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 14/12/2014 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô; bãi bỏ Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008; sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; quy định về tên gọi, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giao biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2016; phê duyệt đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 3833
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan