Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
19.02.2016
Ngày 16/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự, chủ trì.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021)

Đây là hội nghị hiệp thương giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các thành viên được tiến hành để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; lựa chọn, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Theo quy định tại Điều 18 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh ta hiện có trên 1,7 triệu dân, vì vậy, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ là 65 đại biểu. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thành phần, cơ cấu đại biểu được bầu: Khối đảng 3 đại biểu; khối chính quyền HĐND chuyên trách tỉnh 11 đại biểu; khối chính quyền 8 đại biểu; khối Mặt trận, các tổ chức thành viên 6 đại biểu; khối lực lượng vũ trang 3 đại biểu; khối sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 3 đại biểu; khối huyện, thị, thành phố 31 đại biểu. Về cơ cấu: Đại biểu trẻ dưới 35 tuổi 10 đại biểu, nữ 20 đại biểu, ngoài Đảng 7 đại biểu, các tôn giáo 4 đại biểu và đại biểu tái cử không dưới 20 đại biểu. Để đảm bảo có số dư theo luật định, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến giới thiệu 121 đại biểu để bầu lấy 65 đại biểu HĐND tỉnh.

Thông báo số 1041/UBTVQH13-CTĐB, ngày 05-02-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), do đồng chí Nguyễn Hoàng Thăng trình bày, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Kiên Giang được bầu là 8 đại biểu; trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 5 đại biểu, đại biểu do Trung ương giới thiệu 3 đại biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giới thiệu số dư 14 đại biểu; trong đó, tỉnh giới thiệu 11 đại biểu, Trung ương giới thiệu 3 đại biểu.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu thống nhất 100% dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Tuy nhiên, về dự kiến phân bổ cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh cơ cấu đại biểu dân tộc; điều chỉnh cơ cấu đại biểu ngoài Đảng để đảm bảo chất lượng đại biểu Quốc hội./.

Kim Thư

Số lần đọc: 2120
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan