Tin nóng
23.12.2016
Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh đã tổ chức họp thông qua khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, Ban Chỉ đạo xác định mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Cụ thể:
    Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan; nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; trên 80% sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và nhà nước; trên 50% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai sử dụng chữ ký số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
    50% sở, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện triển khai hệ thống một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý, hoàn trả kết quả thủ tục hành chính; bảo đảm Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cổng/trang thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã được đầu tư hoạt động ổn định; nâng cấp, phát triển cổng dịch vụ công tỉnh và một số trang thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện theo công nghệ Portal; 25% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3; triển khai cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ưu tiên triển khai theo lộ trình.
    Trên 100% cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước được thiết lập và chủ yếu sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@kiengiang.gov.vn) trong trao đổi thông tin công vụ; 60% các cuộc họp của UBND tỉnh với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND cấp huyện được thực hiện bằng hình thức trực tuyến…

Bùi Kiên

Số lần đọc: 4230
http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Tin liên quan