Tin nóng
01.08.2018
Tỉnh Kiên Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hợp tác xã kiểu mới, nâng lên chất lượng hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu cho các hợp tác xã, nhất là hình thành những chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Cánh đồng lớn của một hợp tác xã kiểu mới - Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan, Liên minh Hợp tác xã, các huyện, thị xã và thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã; chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2020. Bố trí kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở các cấp tỉnh, huyện và xã, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ trong hợp tác xã. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với hợp tác xã được vay vốn ưu đãi hoạt động. Đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp về lúa, rau màu, hoa quả, thủy sản, chăn nuôi. Duy trì, phát huy các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa, trồng rau, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi,…

Cùng với đó, UBND tỉnh Kiên Giang giao Liên minh Hợp tác xã làm nòng cốt trong phát triển hợp tác xã kiểu mới nâng lên chất lượng hoạt động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo 100% cán bộ hợp tác xã được tập huấn nâng cao năng lực quản trị và chuyên môn nghiệp vụ. Phối hợp với các ngành hữu quan tăng cường công tác xúc tiến thương mại, làm cầu nối kết nối đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã với các doanh nghiệp,… Các ngành chức năng hữu quan hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp từng lĩnh vực sản xuất; xây dựng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất những sản phẩm đặc trưng có lợi thế, chủ lực của địa phương. Hướng dẫn hợp tác xã sản xuất theo quy trình VietGAP và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho hợp tác xã nông nghiệp đạt chuẩn. Cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ đầu ra sản phẩm nông sản cho các hợp tác xã. Đầu tư điện phục vụ bơm tưới cho các hợp tác xã nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có từ 75% hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh được đầu tư điện 3 pha phục vụ bơm tưới; hoàn thiện đồng bộ hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng trên các vùng trọng điểm để chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất.

Toàn tỉnh hiện có 363 hợp tác xã, với 46.227 thành viên, tổng vốn điều lệ hơn 116 tỷ đồng, diện tích canh tác 51.666 ha, trong đó có 317 hợp tác xã nông nghiệp và thủy sản, còn lại là hợp tác xã phi nông nghiệp.

Từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực và triển khai thực hiện, vai trò của hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng rõ nét, hoạt động của hợp tác xã từng bước được đổi mới, phát triển đa dạng trên các lĩnh vực. Một số mô hình hợp tác xã mới được hình thành như: Mô hình hợp tác xã tôm - lúa, tôm - khóm sinh thái, trồng rau an toàn, cây cảnh, du lịch sinh thái cộng đồng,… Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng ngày càng tăng lên. Nhiều hợp tác xã hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hình thành được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng.

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chưa cao, hoạt động còn đơn điệu, quy mô nhỏ, thiếu vốn, chưa tổ chức cung ứng được nhiều sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ cho thành viên, sự liên kết giữa hợp tác xã với thành viên còn thiếu chặt chẽ, chất lượng nguồn nhân lực của hợp tác xã còn thấp, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế,… Qua phân loại năm 2017 của 263 hợp tác xã (không tính 22 quỹ tín dụng nhân dân và 78 hợp tác xã mới thành lập) có 135 hợp tác xã khá, giỏi, chiếm tỷ lệ 51,3% trên tổng số hợp tác xã được đánh giá; 103 hợp tác trung bình và 25 hợp tác xã yếu kém./.

Lê Huy Hải

Số lần đọc: 1824
Website Kiên Giang
Tin liên quan