Tin nóng
13.06.2014
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND thực hiện, với các nội dung cụ thể:..
Xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Ảnh minh họa (TrungKiên)

Việc cụ thể hóa Kết luận số 80 nhằm tăng cường lãnh đạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớpnhân dân đối với công tác thanh niên. Cùng với các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Kiên Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, trách nhiệm với cộng đồng; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể; trở thành những công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên có ước mơ hoài bảo, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm với thời đại. Xây dựng một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới. Thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến; thật sự trưởng thành và sống có trách nhiệm, được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh; tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn, Hội; đồng thời đấy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học - kỹ thuật và bố trí sử dụng tốt cán bộ trẻ có phẩm chất năng lực. Tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án về công tác thanh niên, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh niên, xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng giáo dục thanh niên trong thực tiễn và phong trào thi đua yêu nước, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, định hướng về nội dung, hình thức phương pháp học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho thanh niên.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, bổ sung, hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác cơ sở; tạo cơ chế chính sách công bằng, thuận lợi để mọi tài năng trẻ đều được tham gia phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, lựa chọn cán bộ trẻ ưu tú có trình độ đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Có bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ trong độ tuổi thanh niên ở các cấp.

Tạo môi trường thuận lợi để mỗi thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, tay nghề; không ngừng sáng tạo, có tác phong công nghiệp trong lao động.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện. Trong đó: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng lao động, giải quyêt việc làm cho thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện; tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng quốc phòng - an ninh./.

Đỗ Xuân

Số lần đọc: 2171
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan