Tin nóng
03.10.2016
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…
Họp trực tuyến thành viên UBND tỉnh mở rộng thường kỳ tháng 9/2016

Tích cực kêu gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, theo đó, UBND tỉnh đã ban hành: Chương trình hành động số 319/CTr-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2016 (giá so sánh 2010) ước đạt 37.703 tỷ đồng, đạt 74,71% kế hoạch, tăng 6,06% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Khu vực nông lâm thủy sản đóng góp cho tăng trưởng âm (-1,02%); khu vực công nghiệp - xây dựng đóng góp cho tăng trưởng 2,85%; khu vực dịch vụ đóng góp cho tăng trưởng 4,23%. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch như: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, vận tải, thu ngân sách, trong đó một số khoản thu đạt cao so với dự toán, du lịch có bước phát triển và nhiều triển vọng sẽ đóng góp tích cực cho nền kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Văn hóa xã hội có tiến bộ, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện, nhất là chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững, ổn định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm thường xuyên.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy có tăng (6,06%) so với 6 tháng đầu năm (tăng 4,99%) nhưng chưa đạt so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu thực hiện chưa đạt và đạt còn thấp so với kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu nhiều khả năng thực hiện không đạt kế hoạch cả năm: Sản lượng lúa (3,645 triệu tấn), sản lượng tôm nuôi (41.351 tấn), giá trị sản xuất công nghiệp (65,03% kế hoạch), kim ngạch xuất khẩu (61,28%), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (43,23%), trong đó vốn trái phiếu Chính phủ (27,65%), giao thông nông thôn (26,4%). Nguyên nhân do thời tiết diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu, hạn - mặn xâm nhập sâu làm thiệt hại nặng nề diện tích lúa, hoa màu, làm cho diện tích gieo trồng lúa 02 vụ Đông Xuân và vụ Mùa giảm so với cùng kỳ (năng suất, sản lượng) và lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng âm (-2,17%), xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi; sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Thủy sản, gạo, nhất là mặt hàng gạo tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và chịu sức ép cạnh tranh gay gắt (về giá cả và chất lượng) từ các nước xuất khẩu gạo lớn…, với những nhân tố tác động nêu trên sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Việc giải quyết và xử lý các vấn đề về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…, hiệu quả chưa cao; xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao còn hạn chế; một số dịch bệnh: Sốt xuất huyết, tay chân miệng có chiều hướng gia tăng; tỷ lệ đào tạo nghề đạt thấp (40,01%). Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng bị thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số mặt hạn chế cần quan tâm chỉ đạo khắc phục, nhất là đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các vụ khiếu nại đông người, phức tạp và phát sinh tình hình bao chiếm đất đai ở một số địa phương và tranh chấp ngư trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây mất an ninh trật tự; số người chết do tại nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nổ lực của các ngành, các cấp. Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh, các ngành và địa phương cần quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Các ngành và địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, trong đó người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; thực hiện Chương trình hành động số 319/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch để đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, trong đó trọng tâm tập trung chỉ đạo đối với các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng bản, giao thông nông thôn, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu để phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất, đồng thời tích cực đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng: Thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch...

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo vệ sản xuất, đi đối với tập trung chỉ đạo thu hoạch dứt điểm lúa Hè Thu, chăm sóc và bảo vệ vụ Thu Đông, góp phần tăng sản lượng lúa của cả năm. Tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện các tiêu chí đạt còn thấp như: Trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, du lịch, tìm kiếm thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, nhất là gạo và thủy sản chế biến; nâng cao chất lượng hàng hóa, ổn định nguồn hàng; từng bước xây dựng thương hiệu các mặt hàng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu các thị trường.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các nhà máy, nhất là các nhà máy tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc vay vốn tín dụng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi sự doanh nghiệp, hộ gia đình để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Các chủ đầu tư cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các nguồn vốn, trong đó lưu ý các ngành có nguồn vốn đầu tư lớn cần tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh, tăng cường hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tổ chức được nhiều chương trình, sự kiện với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch để nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hành nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, trong đó chú trọng chất lượng để đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà máy ở các khu công nghiệp đang và chuẩn bị đi vào hoạt động; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đăng ký, đăng kiểm phương tiện đường thủy, đường bộ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., trong đó cần chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính ở các ngành, các cấp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Xuân Nghi

Số lần đọc: 2414
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan