Tin nóng
28.04.2014
Để thực hiện tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:..

Các sở, ban ngành tổ chức kiện toàn, bố trí cán bộ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế tập thể theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch chuyển đổi các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân loại các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng đề cương tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sở Tài chính chủ trì phối họp với các sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ ban đầu về vốn mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của hợp tác xã.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Hướng dẫn và Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, xây dựng kế hoạch cụ thể hoá việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2014; tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5(khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng đề cương tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 19/6/2012 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh “về củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kỉnh tế tập thể giai đoạn 2012-2020”, rà soát, ra quyết định giải thể 08 hợp tác xã. Chỉ đạo UBND cấp xã tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển kinh tế tập thế ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Trung Kiên

(Theo Công văn số 424/UBND-KTCN ngày 25/4/2014)

Số lần đọc: 2139
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan