Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
15.03.2014
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 52 chỉ đạo về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại tăng cường tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài...

Hướng dẫn cũng nêu rõ yêu cầu các sở, ban, ngành, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và các lực lượng tuyên truyền biển, đảo từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền bảo đảm sát đối tượng, sát thực tiễn và hiệu quả, quan tâm tới đối tượng học sinh, sinh viên, kiều bào của ta ở nước ngoài, tuyên truyền làm rõ lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển, đảo với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc;... các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng cụ thể để công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam đến được với các tầng lớp nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; đặc biệt cần chú trọng phát huy lợi thế của các phương tiện truyền thông hiện đại, có sức lan tỏa lớn như: internet, blog, các trang mạng xã hội (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) để chuyển tải kịp thời quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề Biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, phổ biến và giáo dục những kiến thức cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước; các văn bản pháp luật về biển, đảo như Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam là thành viên; Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) khi được thông qua và tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam... Qua đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 862
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan