Tin nóng
23.12.2013
Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2014 vừa diễn ra ngày 20/12/2013.

Dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí  Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban công tác đại biểu của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang có đồng chí Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, Ban Giám đốc Sở Nội vụ và trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND một số huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 ngành Nội vụ. Theo đó, năm 2013, ngành Nội vụ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tốt, nổi bật trên các mặt: Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan trong ngành Nội vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành với nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, nhất là việc chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo phân công của Chính phủ, đã đạt được nhiều kết quả và sản phẩm cụ thể, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao. Các đơn vị trong ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo địa phương và Chương trình công tác để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã cùng toàn ngành, nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; qua đó nhiều nội dung trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và cơ chế quản lý mà Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm đã được giải quyết. Đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần cải cách; cơ cấu các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất và ổn định ở cấp tỉnh, cấp huyện; biên chế công chức được giữ ổn định. Công tác cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực; tiếp tục tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngành Nội vụ đã cùng các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung cải cách trong quản lý công vụ và công chức, viên chức như: xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức; đã sửa đổi, bổ sung và giải quyết một số vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, tạo được sự đồng thuận xã hội và được đánh giá cao. Bước đầu đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng; việc đào tạo theo yêu cầu công việc được quan tâm nghiên cứu và thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua khen thưởng, Văn thư, lưu trữ nhà nước có chuyển biến tích cực, đã chủ động trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành mình; các đơn vị trong ngành đã có sự chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ trong công tác.

Tuy nhiên, năm 2013 còn một số tồn tại hạn chế như: Tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc trong ngành Nội vụ chưa thật nhịp nhàng, chất lượng; việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chưa đồng đều; việc quy định chi tiết việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ và các chính sách đối với người có tài năng chưa kịp thời. Việc nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lớn, như: Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, việc quản lý các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu và cơ chế vận hành bộ đa ngành, đa lĩnh vực chưa được tập trung; việc phân cấp quản lý của một số bộ, ngành còn có điểm chưa thực sự hợp lý; việc quản lý số lượng viên chức sự nghiệp và việc thành lập mới các tổ chức sự nghiệp ở nhiều ngành và địa phương chưa tốt. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tiến hành chậm, vướng mắc, lúng túng chưa được tháo gỡ kịp thời; chưa có cơ sở dữ liệu đảm bảo theo dõi, cập nhật số lượng công chức, viên chức một cách chính xác. Chưa thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy, những biểu hiện nể nang, dĩ hòa vi quý còn phổ biến. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, quản lý hội chưa được thường xuyên và chú trọng.

Hội nghị đã thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã tập trung chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 gồm: Một là, tập trung xây dựng Đảng một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, tư tưởng, tổ chức; đánh giá, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức từ công tác kiểm tra, giám sát đến công tác khen thưởng, kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hai là, xây dựng cơ quan đoàn kết nhất trí, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành chức trách trong thực thi công vụ, thấm nhuần tư tưởng hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương để cán bộ, công chức, viên chức noi theo. Ba là, bám sát định hướng, quan điểm, đường lối tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; rà soát, xác định rõ tính cấp thiết và khả năng hoàn thành các văn bản, đề án để hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2014, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực hiện. Bốn là, nỗ lực triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; triển khai thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại; thực hiện phương án đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Năm là, tập trung tham mưu xây dựng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sửa đổi, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương,... ; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tiếp tục rà soát việc phân cấp quản lý nhà nước. Sáu là, tập trung triển khai Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng tiêu chí đánh giá công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế; đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác cán bộ và thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công vụ, công chức; tham gia Đề án cải cách chính sách tiền lương. Bảy là, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước phối hợp với các cơ quan, địa phương giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong công tác quản lý. Tám là, tổ chức tốt việc triển khai chiến lược, chương trình, đề án, dự án, chính sách pháp luật về công tác thanh niên, cán bộ nữ, về phát triển nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020; triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu hội quần chúng sau khi được Bộ Chính trị thông qua. Chín là, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong toàn ngành Nội vụ./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 2020
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan