Tin nóng
08.06.2016
Trong 2 ngày 06 và 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ tư duy lý luận, trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong văn kiện Đại hội XII của Đảng thể hiện ở những quan điểm, vấn đề cơ bản, nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, chúng ta cần quán triệt sâu sắc theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc học tập, triển khai Nghị quyết XII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đồng thời góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng gắn chặt ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức; tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Cấp ủy đảng các cấp phải gắn học tập, truyền đạt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy một mặt khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức thảo luận chương trình hành động của cấp ủy và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Mặt khác, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho các đối tượng còn lại (không dự lớp trực tuyến). Riêng Đảng bộ Quân sự, Biên phòng và Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo kế hoạch của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Tùy điều kiện từng nơi có thể tổ chức các lớp cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ ban, ngành, đoàn thể trực thuộc cho phù hợp và hiệu quả.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất 01 tuần, sau khi tiếp thu Nghị quyết, cán bộ, đảng viên tiến hành viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Chi bộ có trách nhiệm kiểm tra xem xét, đánh giá, cho ý kiến về bản thu hoạch của từng cá nhân; đồng thời tổng hợp kết quả viết thu hoạch, báo cáo cho cấp ủy cấp trên trực tiếp (qua ban tuyên giáo), chú ý tổng hợp đầy đủ những kiến nghị về các biện pháp thực hiện.

Tập thể cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với người đứng đầu cấp ủy, kế hoạch hành động phải được thông qua Ban Thường vụ (nơi nào không có Ban Thường vụ thì thông qua cấp ủy). Đối với người đứng đầu cơ quan (chính quyền), kế hoạch hành động phải được thông qua cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và trưởng các bộ phận trực thuộc.

Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị trực tuyến, trên 3.000 cán bộ, đảng viên được nghe những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 4221
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan