Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
30.10.2014
Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang”.
Nuôi thủy sản ven bờ - Ảnh minh họa (H.Anh)

Nhằm xác định rõ tiềm năng, lợi thế, vị trí, tầm quan trọng và tác động của kinh tế biển đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang. Thách thức và triển vọng phát triển trong thời gian tới. Tập hợp những luận cứ khoa học và thực tiễn nổi bật về phát triển kinh tế biển từ các địa phương; thành tựu nghiên cứu khoa học của các viện, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, nhằm đưa ra giải pháp phát triển hiệu quả nhất để làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách phát triển của tỉnh một cách phù hợp. Qua đó, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015–2020; đồng thời phục vụ cho việc sơ kết Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011–2015 và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính: Đánh giá tiềm năng, thực trạng, kết quả đạt được giai đoạn 2011-2015 và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 trên các lĩnh vực như: Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Phát triển ngành công nghiệp; Phát triển ngành nông, lâm, thủy sản; Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển khu kinh tế, khu đô thị ven biển; Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo; Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa – xã hội, đời sống và dân cư vùng ven biển, hải đảo; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường hợp tác quốc tế các vùng ven biển, hải đảo tỉnh Kiên Giang; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền với lợi ích quốc gia; Huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển, hải đảo.

Hội thảo lần này ngoài các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị, thành phố liên quan, còn mời thêm một số vụ, viện, trường đại học, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh am hiểu về các lĩnh vực liên quan đến chủ đề của hội thảo.

Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 12 năm 2014 tại UBND tỉnh Kiên Giang, do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 935
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan