Tin nóng
01.08.2016
Ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã tổ chức buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành liên quan, các hợp tác xã và các doanh nghiệp, ngân hàng để bàn các giải pháp, biện pháp phát triển liên kết sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp (ảnh).

Trong thời gian qua, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ hợp tác xã phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. Nhất là từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 193 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã, Chỉ thị số 19 của Thủ thướng Chính phủ về triển khai Luật Hợp tác xã, Quyết định số 2261 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 445 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”, các chương trình của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, kinh tế hợp tác đã có nhiều khởi sắc, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kinh tế hợp tác có sự chuyển biến tích cực, chính quyền địa phương hiểu được vai trò quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nên đã tạo ra nhiều thuận lợi cho thành viên và nhân dân thấy được lợi ích khi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã. Các mô hình hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời từng bước khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tập quán canh tác lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống thành viên và người lao động nhất là khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, theo Liên minh Hợp tác xã tuy công tác hỗ trợ hợp tác xã phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã đạt được những bước đầu nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nào của hợp tác xã, nguyên nhân do những năm trước chỉ tập trung vào việc thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã mà chưa chú trọng đến việc hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển. Các chính sách hỗ trợ khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thiếu nguồn lực thực hiện hoặc không thể thực hiện, nhiều chính sách không có tính khả thi cao chưa sửa đổi kịp thời. Bản thân các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động đơn điệu, thiếu chiến lược phát triển, năng lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động của hợp tác xã về thị trường tiêu thụ (nhất là bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và xã viên), nguồn vốn, chất lượng sản phẩm, các khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh nước ta đang áp dụng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó việc mua bán phải theo quy luật thị trường và việc liên kết, bao tiêu giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã cũng phải theo cơ chế này. Yêu cầu các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chiến lược về chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Các hợp tác xã cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao trình độ quản trị của ban lãnh đạo của hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã, nghiên cứu thực hiện thí điểm việc sử dụng nguồn lực đã qua đào tạo của các doanh nghiệp bao tiêu làm lãnh đạo hợp tác xã. Bên cạnh đó, các hợp tác xã cần mạnh dạn thực hiện các dịch vụ: Bán vật tư nông nghiệp cho xã viên, thu gom sản phẩm sau thu hoạch bán lại cho doanh nghiệp… Đối với các ngân hàng cần vận dụng các chính sách ưu đãi về tài chính đối với hợp tác xã và xã viên để nâng cao năng lực tài chính cho các hợp tác xã. Các sở, ban ngành tỉnh và địa phương vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã có điều kiện phát triển sản xuất./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 3589
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan