Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
15.04.2014
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1313, ngày 08 tháng 4 năm 2014 phê duyệt (Đề án số 14, ngày 14-3-2014 của Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh) thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, mục tiêu của Đề án: Thực hiện tuyển chọn những người thực sự có tài năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Là điều kiện, động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời thu hút được những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt cùng tham gia để được chuyển chọn, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Phạm vi áp dụng: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (là các sở, ban, ngành cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Các chức danh thi tuyển:

Đối với cơ quan hành chính: Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đối với đơn vị sự nghiệp: Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối tượng tham gia dự tuyển: Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Đề án ghi rõ: Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ dự tuyển. Nội dung, hình thức, quy trình tổ chức thi tuyển.

Lộ trình thực hiện: Năm 2014, thí điểm thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố. Cụ thể là:

Tổ chức 02 cuộc thi tuyển vị trí Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức 02 cuộc thi tuyển vị trí Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2015, triển khai nhân rộng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.

Sau 02 năm thực hiện thi tuyển, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó triển khai việc thi tuyển lãnh đạo cấp sở, ban, ngành và tương đương./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 700
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan