Tin nóng
08.04.2014
Ngày 5/4, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, báo cáo viên của Đảng ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo. Tại điểm cầu của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi điều hành (ảnh).

Tại Hội nghị, các tuyên truyền viên, báo cáo viên đã được nghe ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giới thiệu về sự cần thiết sửa đổi Hiếp pháp năm 1992; mục đích, yêu cầu, quá trình sửa đổi và phạm vi sửa đổi Hiến pháp và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp là tiền đề quan trọng để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, hiểu rõ các quy định của pháp luật để nghiêm chỉnh chấp hành. Đồng thời,  yêu cầu các báo cáo viên và tuyên truyền viên cần nhận thức toàn diện về nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến giới thiệu Hiến pháp năm 2013 trong phạm vi cơ quan, địa phương mình, bảo đảm việc triển khai thi hành Hiến pháp sâu rộng hiệu quả, đưa Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống.

Bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 28/11/2013, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới. Với bố cục 11 Chương, 120 Điều (giảm 01 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992), Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước.

Hiến pháp năm 2013 có 09 nội dung cơ bản sửa đổi so với Hiến pháp năm 1992, đó là: (1) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; (2) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; (3) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; (4) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; (5) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; (6) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục bảo vệ vững chắc Việt Nam XHCN; (7) Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (8) Sửa đổi Hiến pháp để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế, tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền và nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới; (9) Sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 sẽ có 04 tài liệu cơ bản: Tài liệu tuyên truyền dùng cho cán bộ, đảng viên; tài liệu tuyên truyền trong nhân dân; tài liệu tuyên truyền cho người Việt Nam ở nước ngoài và tài liệu tuyên truyền dành cho người nước ngoài quan tâm đến Hiến pháp Việt Nam./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 1682
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan