Tin nóng
20.08.2014
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã quyết định thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành tỉnh Kiên Giang, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ban Quản lý cửa khẩu chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra của Sở Công thương.
Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - Ảnh minh họa (H.Anh)

Ban Quản lý cửa khẩu được giao nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Chương II, Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nội quy cửa khẩu và tổ chức thực hiện nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành; tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu; bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất, hợp lý, thông suốt, đáp ứng ỵêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật; tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng; đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng quy định tại nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một thời gian đã được thống nhất giữa Ban Quản lý cửa khẩu với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu…

Ban Quản lý cửa khẩu có Trưởng ban và 05 Phó Trưởng ban, trong đó: 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 04 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm. Các Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ UBND tỉnh bổ nhiệm, cụ thể: Trưởng ban do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kiêm nhiệm. Các Phó Trưởng ban: 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 04 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm gồm 02 Trưởng Đồn Biên phòng và 02 Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan tại hai cửa khẩu Hà Tiên và Giang Thành. Các thành viên kiêm nhiệm: Trạm trưởng Trạm kiểm dịch thực vật, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch y tế. Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu là bộ phận giúp việc cho Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 2278
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan