Tin nóng
13.03.2014
Ngày 12-3-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn thi đã ký ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân. Qua đó để các tổ chức, cá nhân thực hiện và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Nội dung và các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang: Sẽ giới thiệu về nhiệm vụ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính Phủ, Bộ, ngành Trung ương về kiểm soát thủ tục hành chính; giới thiệu địa chỉ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, quy định hành chính; tuyên truyền vận động doanh nghiệp, người dân cùng tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính. Tư vấn, giảm đáp những thắc mắc về thủ tục hành chính. Xây dựng phóng sự về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế – xã hội của công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giới thiệu những gương điển hình về thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị điển hình trong tỉnh. Tiếp nhận và thông tin kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về thủ tục hành chính. Công khai minh bạch một số thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ…

Ngoài ra tại các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã phải thực hiện niêm yết công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Hình thức công khai phải đúng theo hướng dẫn và công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có), để thuận lợi cho người dân hoặc doanh nghiệp trong việc tra cứu thực hiện thủ tục hành chính.

Tiếp tục cấp phát tờ rơi cho người dân và dán áp phích tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính tại nơi công cộng, nhằm tuyên truyền về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công khai địa chỉ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính./.

Minh Châu

Số lần đọc: 2038
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan