Tin nóng
26.03.2014
Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014, tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp từ 30% số cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Mục đích của công tác kiểm tra là để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đó, kịp thời nắm tình hình và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đưa công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đi vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên của các ngành, các cấp. Yêu cầu của việc kiểm tra là phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Năm 2014, kiểm tra từ 30% số cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện; qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh; đối với các cơ quan cử người tham gia Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm cử đúng thành phần và tạo điều kiện để người được cử tham gia Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; đối với thành viên Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm sắp xếp công việc chuyên môn, chấp hành sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn diện các nội dung theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2014; Đoàn Kiểm tra sẽ có đề cương báo cáo cụ thể khi tiến hành kiểm tra.

Về đối tượng kiểm tra: Sở ngành cấp tỉnh gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo. UBND cấp huyện gồm Ủy ban nhân dân các huyện: An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên. Cấp xã, chọn 2 xã thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được chọn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra trực tiếp vào quý III/2014.

Để thực hiện có kết quả Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu: Căn cứ Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 tại cơ quan, đơn vị để thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra, chuẩn bị kinh phí thực hiện (nằm trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính) do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp hàng năm. Đoàn Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra và hướng dẫn đề cương báo cáo gởi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo. Kết thúc cuộc kiểm tra có báo cáo kết quả và kiến nghị gởi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét xử lý. Đối với cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác cải cách hành chính theo các nội dung nêu trên. Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện với Đoàn Kiểm tra; cử đúng thành phần tham dự các cuộc làm việc với Đoàn Kiểm tra, có trách nhiệm phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra; đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém do Đoàn Kiểm tra phát hiện, kiến nghị. Đối với các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra, tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra cấp dưới về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đánh giá và rút kinh nghiệm qua đợt tự kiểm tra, đồng thời gởi báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30/9/2014 để tổng hợp chung./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 1948
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan