Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
09.02.2017
Chiều ngày 07/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp (trực tuyến) tổng kết kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 nguồn ngân sách nhà nước. Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thăng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

 Kết quả thực hiện kế hoạch:
      Tổng vốn kế hoạch đến cuối năm 2016 là: 5.226.612 triệu đồng.
Tình hình thực hiện đến 31/01/2017: Giá trị khối lượng hoàn thành: 4.675.851 triệu đồng, đạt: 89,46% kế hoạch; giá trị giải ngân: 4.633.866 triệu đồng, đạt: 88,66% kế hoạch.
      Các đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt tốt (trên 97%): Các huyện: Hòn Đất: 98,61%, Phú Quốc: 97,56%, Gò Quao: 97,78%, Giồng Riềng: 98,53%, Vĩnh Thuận: 98,27% và các Sở, ngành: Sở Công Thương: 99,98%, Lao động - Thương binh - Xã hội: 100%, Trường Chính trị tỉnh: 100%, Liên đoàn Lao động tỉnh: 100%, Giáo dục và Đào tạo: 99,99%, Đài Phát thanh và Truyền: hình (99,96%), Trường Cao đẳng KTKT: 99,22%, Sở Khoa học và Công nghệ 99,53%, Sở Xây dựng: 99,67%, Công an tỉnh: 98,78%, Trường Cao đẳng Cộng đồng: 97,99%.
      Các đơn vị giải ngân đạt thấp (dưới 94%): Cấp huyện: Châu Thành: 86,35%, thành phố Rạch Giá: 88,80%, Giang Thành: 91,38%, Kiên Lương: 91,42%, Tân Hiệp: 91,65%, Kiên Hải: 93,67%. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Ban Dân tộc: 0%, Vườn Quốc gia Phú Quốc: 35,03%, Sở NN & PTNT: 74,60%; Vườn Quốc gia U Minh Thượng: 74,87%, Sở Y tế: 78,31%, Văn phòng Tỉnh ủy: 78,84%, Sở Giao thông Vận tải: 78,89%, Sở Tài chính: 85,55%, Trung tâm Nước sạch và VSMT NT: 86,60%, Sở Thông tin và Truyền thông 90,63%.
Nhìn chung, qua chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành những tháng đầu năm thực hiện các văn bản quy định mới vẫn còn lúng túng, triển khai chậm tiến độ, nhưng qua thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 mặc dù thấp hơn so dự kiến ban đầu, nhưng cơ bản đạt yêu cầu so với bình quân chung cả nước.
     

       Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
       Thực hiện chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ở một số đơn vị chưa nghiêm, việc tổ chức triển khai thực hiện còn hạn chế; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh các sai sót chưa kịp thời; chủ đầu tư ở một số nơi có cán bộ Ban quản lý yếu kém, chưa đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao dẫn đến tham mưu xử lý công việc chưa đạt yêu cầu; năng lực của một số nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế còn hạn chế dẫn đến dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư; kéo dài thời gian thực hiện dự án.

 Kết quả thực hiện kế hoạch:
      Tổng vốn kế hoạch đến cuối năm 2016 là: 5.226.612 triệu đồng.
Tình hình thực hiện đến 31/01/2017: Giá trị khối lượng hoàn thành: 4.675.851 triệu đồng, đạt: 89,46% kế hoạch; giá trị giải ngân: 4.633.866 triệu đồng, đạt: 88,66% kế hoạch.
      Các đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt tốt (trên 97%): Các huyện: Hòn Đất: 98,61%, Phú Quốc: 97,56%, Gò Quao: 97,78%, Giồng Riềng: 98,53%, Vĩnh Thuận: 98,27% và các Sở, ngành: Sở Công Thương: 99,98%, Lao động - Thương binh - Xã hội: 100%, Trường Chính trị tỉnh: 100%, Liên đoàn Lao động tỉnh: 100%, Giáo dục và Đào tạo: 99,99%, Đài Phát thanh và Truyền: hình (99,96%), Trường Cao đẳng KTKT: 99,22%, Sở Khoa học và Công nghệ 99,53%, Sở Xây dựng: 99,67%, Công an tỉnh: 98,78%, Trường Cao đẳng Cộng đồng: 97,99%.
      Các đơn vị giải ngân đạt thấp (dưới 94%): Cấp huyện: Châu Thành: 86,35%, thành phố Rạch Giá: 88,80%, Giang Thành: 91,38%, Kiên Lương: 91,42%, Tân Hiệp: 91,65%, Kiên Hải: 93,67%. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Ban Dân tộc: 0%, Vườn Quốc gia Phú Quốc: 35,03%, Sở NN & PTNT: 74,60%; Vườn Quốc gia U Minh Thượng: 74,87%, Sở Y tế: 78,31%, Văn phòng Tỉnh ủy: 78,84%, Sở Giao thông Vận tải: 78,89%, Sở Tài chính: 85,55%, Trung tâm Nước sạch và VSMT NT: 86,60%, Sở Thông tin và Truyền thông 90,63%.
Nhìn chung, qua chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành những tháng đầu năm thực hiện các văn bản quy định mới vẫn còn lúng túng, triển khai chậm tiến độ, nhưng qua thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp điều hành của Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 mặc dù thấp hơn so dự kiến ban đầu, nhưng cơ bản đạt yêu cầu so với bình quân chung cả nước.
     

       Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
       Thực hiện chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh ở một số đơn vị chưa nghiêm, việc tổ chức triển khai thực hiện còn hạn chế; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh các sai sót chưa kịp thời; chủ đầu tư ở một số nơi có cán bộ Ban quản lý yếu kém, chưa đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao dẫn đến tham mưu xử lý công việc chưa đạt yêu cầu; năng lực của một số nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế còn hạn chế dẫn đến dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn đầu tư; kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị, ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nổ lực của các sở, ban, ngành và chủ đầu tư, nhà thầu,… đã cố gắng khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng, công trình, dự án vừa qua.

       Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới các sở, ban, ngành và chủ đầu tư, nhà thầu,… cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
       Huyện Châu Thành nên có văn bản nêu các ý kiến, bức xúc gửi đến HĐND để xem xét, giải quyết kịp thời.
       Sở Y tế cùng phối hợp với huyện Châu Thành xử lý việc giải phóng mặt bằng cho các dự án đang thi công.
      Trách nhiệm của các chủ đầu tư chưa cao trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thiếu chặt chẽ, công khai, minh bạch. Do đó, khả năng thi công yếu kém và thiếu năng lực chuyên môn; cán bộ Ban quản lý dự án còn nhũng nhiễu nhà thầu diễn ra nhiều nơi.
      Các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và nhà thầu, bám sát công tác xây dựng cơ bản và thúc đẩy các đơn vị thi công tiến hành đúng tiến độ hằng tuần, hằng tháng.
       Năm 2017, cố gắng đạt tỉ lệ giải ngân là 100%, các sở, ban, ngành, địa phương cần phải có biện pháp, giải pháp thực hiện theo chỉ thị của UBND tỉnh để đạt kết quả tốt hơn./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 685
http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan