Tin nóng
03.06.2015
Phát triển công nghiệp có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vì công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, là xương sống trong cơ cấu kinh tế, và cũng là cơ sở xây dựng các chiến lược phát triển các ngành kinh tế khác và phân vùng kinh tế trong nền kinh tế. Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ IX và X đã khẳng định “Sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi cùng lãnh đạo các sở, ngành trong một chuyến thăm Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (ảnh tư liệu).

Để đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Theo đó mục tiêu là: Khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển ngành công nghiệp của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động; xác định mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển của toàn ngành và của mỗi phân ngành, lĩnh vực công nghiệp cho phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, vùng và cả nước; tạo lập cơ sở vững chắc cho ngành công nghiệp của tỉnh trong tương lai về đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, về quản lý nhà nước; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư tiềm năng lựa chọn danh mục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.

Để thực hiện UBND tỉnh yêu cầu: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, có xét đến năm 2030 phải phù hợp chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các quy hoạch ngành đã được phê duyệt và phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; trong đó cần đánh giá đúng thực trạng phát triển ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp từ đó xác định hệ thống giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện quy hoạch có hiệu quả; luận chứng phải lựa chọn một cách hợp lý về quy mô, về phân bố không gian và phân bố nguồn lực để tạo ra những thay đổi cơ bản cho sản xuất ở từng thời kỳ, từng địa bàn sản xuất và xác định các chương trình trọng điểm, danh mục các dự án ưu tiên gắn với những mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn, để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khả thi có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang chủ trì lập quy hoạch và thực hiện trong 12 tháng để thông qua phê duyệt./.

Ng.Lê Hồng

Số lần đọc: 1980
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan