Tin nóng
13.07.2018
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tinh giản 184 biên chế, trong đó khối Đảng và đoàn thể 11 biên chế, khối Nhà nước 173 biên chế. Theo đó, từ năm 2015 đến nay đã tinh giản 1.541 biên chế.
Hội nghị sơ kết chuyên đề 03 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra vào chiều ngày 03/7/2018 - Ảnh: Trung Nghĩa

Tỉnh đã hoàn thành và đang triển khai thực hiện các đề án: Tổ chức lại bộ máy ngành y tế; sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành Trường Cao đẳng Kiên Giang; sắp xếp lại các ban quản lý dự án, từ 8 ban còn 3 ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, gồm: đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giao thông. Các sở, ngành, địa phương đang xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức ở cấp mình theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, đã cơ bản hoàn thành đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố với 136/145 xã, phường, thị trấn và 841/957 ấp, khu phố hoàn thành việc sắp xếp cán bộ.

 

Tỉnh Kiên Giang tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp, các ngành về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy về vấn đề này.

 

Theo đó, cấp tỉnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của từng sở, ban, ngành theo hướng sáp nhập các phòng chuyên môn có quy mô nhỏ, dưới 5 biên chế, nhiệm vụ ít hoặc phân tán. Giảm các tổ chức trung gian làm cồng kềnh bộ máy, chuyển các chi cục, ban có quy mô từ 17 biên chế trở xuống thành phòng, ban chuyên môn trực thuộc sở, ngành. Cấp huyện sắp xếp các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giải thể phòng y tế, phòng dân tộc và bố trí chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước về y tế, dân tộc tại Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; sáp nhập các phòng có nhiệm vụ, chức năng, chuyên môn hoạt động tương đồng. Cấp xã sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.

 

Cùng với đó, giảm số lượng cấp phó và bố trí số lượng phù hợp đối với chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn của từng sở, ngành, đơn vị. Trong 4 năm (2018 - 2021), trung bình mỗi năm toàn tỉnh giảm ít nhất 810 biên chế, chiếm tỷ lệ 1,8%, trong đó công chức hành chính giảm 50 người, viên chức giảm 760 người./.

Lê Huy Hải

 

Số lần đọc: 1972
Website Kiên Giang
Tin liên quan