Tin nóng
23.04.2014
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã điểm nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, ngày 18 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 33 về việc lồng ghép vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các nguồn vốn khác trên địa bàn 35 xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2015.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại vào năm 2015; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả kinh tế cao và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được chú trọng bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Yêu cầu của kế hoạch là lồng ghép tất cả các chương trình, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn các xã nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2015, có 35 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, số xã còn lại đạt ít nhất 50% tiêu chí xã nông thôn mới. Cơ bản đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác xây dựng nông thôn mới. Nâng cao thu nhập dân cư nông thôn lên gấp 2 lần so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 1,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52% trở lên, trong đó đào tạo nghề 43%. Giải quyết 70% lao động nông thôn có việc làm ổn định.

Các nguồn vốn lồng ghép đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2014- 2015, bao gồm: Vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo gồm: Chương trình giảm nghèo; Chương trình quốc gia về việc làm; Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; Chương trình MTQG Dân số và kế hoạch hóa gia đình; Chương trình MTQG phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS; Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015; Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2012-2015; Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015; Chương trình 135; Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã; hỗ trợ chia tách huyện, xã; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi...; đầu tư kiên cố hóa trường, lớp học; kiên cố hóa kênh mương; phát triển đường giao thông nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, làng nghề...

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; vốn cân đối từ ngân sách địa phương; vốn trái phiếu Chính phủ (giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế); các nguồn vốn hỗ trợ ODA; các khoản viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ngoài nước; các nguồn vốn tín dụng (vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn tín dụng thương mại; các nguồn vốn hợp pháp khác).

Tổng số vốn dự kiến lồng ghép 2 năm (2014-2015) vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới với các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác trên địa bàn 35 xã nông thôn mới là 1.055,632 tỷ đồng./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1923
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan