Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
06.07.2015
Ngày 01/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai các văn bản về phát triển bền vững và thông qua báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2015.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì cuộc họp.

Đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng là 8,5%, thu nhập bình quân đầu người là trên 3.000 USD; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, theo tỷ trọng 40,33% - 23,38% - 36,28%; hàng năm tạo việc làm cho từ 33.000 - 35.000 người, tỷ lệ qua đào tạo chiến 66,6%; 70/118 xã và 07 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phải nắm rõ mục tiêu phát triển bền vững: Kinh tế phát triển cao và bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội bằng các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo môi trường sinh thái, tạo không gian sống cho cộng đồng dân cư; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Phát triển bền vững phải diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thông qua các hoạt động thiết thực về kinh tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh. Trong quá trình phát triển, phải sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Đồng thời, phải nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, thay đổi trong cách nghĩ, cách làm để góp phần phát triển bền vững. Đối với khoa học, công nghệ, cần đầu tư có trọng điểm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm cao, giá thành thấp, tạo thị trường mang tính cạnh tranh và bền vững./.

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 697
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan