Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.06.2017
Sáng 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Thành viên UBND tỉnh thông qua văn bản trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017). Ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; thành phần cấp tỉnh tham dự gồm: Thành viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên phòng nghiên cứu.
Quang cảnh cuộc họp

Nội dung thông qua tại cuộc họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2017; dự thảo nghị quyết ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và những năm tiếp theo; dự thảo nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương…; dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ chính sách những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021…/.

Số lần đọc: 1215
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan