Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
13.01.2014
Ngày 10-02-2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa đã ký quyết định phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2013.

Theo danh sách có hai cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quốc là bãi chôn lấp rác thải xã Cửa Dương, thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương và bãi chôn lấp rác thải thị trấn An Thới, thuộc ấp 7, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.

Hai cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Phú Quốc, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, có ít nhất hai thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ năm lần trở lên.

Theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường như: Đào, xúc, ép rác, thu dọn sạch bãi rác và xử lý đạt quy chuẩn môi trường, xử lý nước rỉ rác, mùi hôi đạt các quy chuẩn môi trường.

Thời gian thực hiện phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đia phương có liên quan để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

Minh Châu

Số lần đọc: 767
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan