Tin nóng
13.01.2014
Ngày 10-02-2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa đã ký quyết định phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2013.

Theo danh sách có hai cơ sở trên địa bàn huyện Phú Quốc là bãi chôn lấp rác thải xã Cửa Dương, thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương và bãi chôn lấp rác thải thị trấn An Thới, thuộc ấp 7, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.

Hai cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Phú Quốc, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, có ít nhất hai thông số ô nhiễm thông thường vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cho phép từ năm lần trở lên.

Theo quyết định, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường như: Đào, xúc, ép rác, thu dọn sạch bãi rác và xử lý đạt quy chuẩn môi trường, xử lý nước rỉ rác, mùi hôi đạt các quy chuẩn môi trường.

Thời gian thực hiện phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đia phương có liên quan để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1796
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan