Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
15.12.2015
Chiều ngày 11/12, Ban Chỉ đạo quản lý thống nhất về biển và hải đảo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Qua 05 năm (2010-2015) thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo theo Đề án 373 của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, nhân dân các huyện ven biển, đảo đã nhận thức rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung, biển, đảo Kiên Giang nói riêng. Công tác tuyên truyền về biển được quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền địa phương; có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tỉnh; các địa phương có biển, đảo và các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo. Trong tỉnh đã có sự phối hợp khá tốt giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo; có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng hơn, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài được tăng cường. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng cao về vai trò và tầm quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; việc quản lý chủ quyền biển, đảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ. Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 29/9/2010 về việc thực hiện Đề án 373 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 06 nhiệm vụ/dự án thực hiện hoàn thành; 02 nhiệm vụ/dự án đang thực hiện; 01 nhiệm vụ/dự án đang xây dựng đề án và 01 nhiệm vụ/dự án chưa thực hiện.

Công tác quản lý tổng hợp vùng ven biển, đảo được tỉnh quan tâm triển khai chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam; Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT ngày 21/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang; Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam; Luật biển năm 2012; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển và phát triển đảo Phú Quốc theo Quyết định số 178, 568 và 633 của Chính phủ đi đôi với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục triển khai và ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của tỉnh và kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý thống nhất về biển và hải đảo theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 28/9/2015, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giao cho các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Đỗ Quyên

Số lần đọc: 2467
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan