Tin nóng
27.03.2014
Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 890/TB-BNV, về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, trong đó tỉnh Kiên Giang có số lượng trí thức trẻ cần tuyển là 6 người.

Số lượng tuyển chọn trên cả nước là 500 người để bố trí làm công việc của công chức cấp xã theo số lượng và chức danh quy định tại Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

Theo phụ lục kèm theo Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18/3/2014 của Bộ Nội vụ, tỉnh Kiên Giang có số lượng trí thức trẻ cần tuyển là 6 người.

Hình thức tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp ứng viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã.

Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ các ứng viên đăng ký tham gia Đề án được lập thành 02 bộ, 01 bộ gửi về Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ và 01 bộ gửi về Sở Nội vụ của tỉnh nơi tình nguyện đến công tác để tổng hợp và tổ chức tuyển chọn. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/4/2014.

Tiêu chuẩn, điểu kiện tuyển chọn, hồ sơ đăng ký xem chi tiết tại Thông báo số 890/TB-BNV, ngày 18 tháng 3 năm 2014, Bộ Nội vụ.

Minh Châu

Số lần đọc: 2275
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan