Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.04.2015
Sáng ngày 09/4/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi (bên trái) chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi nhấn mạnh trong thời gian qua các ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, bước đầu đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo được sự đồng tình và phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đồng thời, yêu cầu các sở ngành và địa phương trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác đầu tư xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn và đây là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa hết sức quan trọng, theo đó:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, chung tay cùng cộng đồng, xã hội để xây dựng giao thông nông thôn, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó huy động có hiệu quả sức người, sự đóng góp tự nguyện về tài chính của nhân dân để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn.

+ Phát huy có có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, để người dân tham gia bàn bạc, thảo luận dân chủ trong xây dựng giao thông nông thôn ở ấp, xã và tham gia giám sát công trình, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, đẩy mạnh việc được phê duyệt danh mục đầu tư và triển khai thực hiện nhanh các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục luật định.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện tốt việc hướng dẫn các thủ tục, quy trình đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc của các địa phương và các chủ đầu tư trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

+ Các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác đấu thầu, đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng công trình, thực hiện tốt việc thanh quyết toán công trình./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 769
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan