Tin nóng
29.02.2016
Sáng ngày 25-02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy (đột xuất) thông qua dự thảo Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy sáng ngày 25-02-2016

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai dự thảo Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, mục tiêu của Chương trình hành động là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng thế mạnh. Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, Tỉnh ủy đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phấn đấu thực hiện trong 5 năm tới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế: nông- lâm- thủy sản chiếm 36,3%, công nghiệp- xây dựng 23,4%, dịch vụ 40,3%; GDP bình quân đầu người 3.000 USD trở lên (theo giá hiện hành). Sản lượng lương thực đạt 5 triệu tấn trở lên; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu 01 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 99% hộ sử dụng điện; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng… Năm 2020 tỷ lệ đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội so với đối tượng đạt 63% trở lên; nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%.

Đồng chí Lê Kim Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khắc phục tình trạng vi phạm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Sau hội nghị, trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, các cấp ủy lãnh đạo xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện nghị quyết, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát với địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả./.

Kim Thư

Số lần đọc: 4094
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan