Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
01.08.2014
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên) là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM). Để đạt được thành tích trên, trong quá trình phấn đấu xây dựng NTM, xã Mỹ Đức đã rút ra những bài học kinh nghiệm hết sức quan trọng, xin giới thiệu cùng bạn đọc tham khảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Lâm Hoàng Sa trao Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM (ảnh – Th.Hạnh).

Thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Hà Tiên về việc chọn xã biên giới Mỹ Đức để triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015, từ đó toàn bộ cán bộ và nhân dân trong xã ra sức phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM của thị xã, tỉnh chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện xã Mỹ Đức đã rút ra bốn bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Phải làm tốt việc triển khai, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chương trình và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhằm tạo sự nhận thức cao trong nhân dân về xây dựng NTM để từ đó có ý thức phát huy nội lực trong thực hiện.

Hai là: Phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự phối hợp của các ngành, nêu cao vai trò của các chi bộ, động viên tích cực sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân là trọng tâm, đặc biệt tạo sự nhận thức cao trong việc huy động, phát huy nội lực của nhân dân và của cộng đồng trên địa bàn xã.

Ba là: Kế hoạch triển khai xây dựng NTM phải cụ thể, chi tiết, nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm.

Bốn là: Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội phải nghiên cứu kỹ những công việc nào nêu ưu tiên làm trước, để thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương. Bám sâu vào lộ trình đã xây dựng để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả

Đến cuối năm 2013, xã Mỹ Đức đã hoàn thành việc xây dựng 05 nội dung với 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Nội dung quy hoạch đạt 1/1 tiêu chí; hạ tầng kinh tế, xã hội đạt 8/8 tiêu chí; kinh tế và tổ chức sản xuất đạt 4/4 tiêu chí; văn hóa, xã hội và môi trường đạt 4/4 tiêu chí; hệ thống chính trị đạt 2/2 tiêu chí. Trong đó công trình do Nhà nước đầu tư với kinh phí 13,842 tỷ đồng; các doanh nghiệp tư nhân và nhân dân tự đóng góp xây dựng với tổng kinh phí 1,76 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng trong việc huy động các nguồn lực trong việc xây dựng NTM của xã Mỹ Đức, để ngày 25-3-2014, UBND tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định công nhận xã Mỹ Đức đạt chuẩn NTM trong năm 2013./.

Thế Hạnh

Số lần đọc: 1013
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan