Tin nóng
10.07.2014
Ngày 04/7/2014, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ IV và toàn quốc lần thứ IX năm 2015.
Thành phố Rạch Giá đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích, yêu cầu tổ chức Hội nghị, Đại hội là: Thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước (PTTĐ) từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ III (2006-2010) đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng, an ninh của tỉnh; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Thứ hai là, kịp thời biểu dương kết quả chung của các PTTĐ yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân... Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh và nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thứ ba là, thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua để khẳng định các kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức PTTĐ và công tác khen thưởng, kinh nghiệm trong phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các PTTĐ và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng (TĐKT). Thứ tư là, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Về nội dung và các bước tiến hành: Tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX các công việc gồm: Thứ nhất, UBND tỉnh phát động PTTĐ sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2014 và năm 2015; các sở, ngành, địa phương có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích thiết thực hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2014- 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về TĐKT; tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về TĐKT. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tập trung tuyên truyền về Hội nghị, Đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những kết quả của PTTĐ yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; bằng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thứ ba, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TĐKT; nghiên cứu, cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT của Trung ương trên địa bàn tỉnh, tạo hành lang pháp lý để công tác TĐKT thực sự là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào cuộc sống. Thứ tư, trên cơ sở các kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến; bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các PTTĐ được quần chúng, tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.

Về hình thức, nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua cấp tỉnh lần thứ IV: Đối với xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh, doanh nghiệp khác; huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương): Chọn một trong ba hình thức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” hoặc “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” để tổ chức với thành phần là các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến, các cơ quan, đơn vị có liên quan; thời gian tổ chức1/2 ngày; nội dung hội nghị gồm: Một là, Báo cáo đánh giá, biểu dương PTTĐ yêu nước của cơ quan, đơn vị, địa phương (đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu đã nêu ở trên); Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những PTTĐ thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hai là, Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân); có thể giao lưu trực tiếp, sử dụng video clip minh họa ... Ba là, khen thưởng (nếu có). Bốn là, tổng kết, phát động thi đua và kết thúc hội nghị. Dựa vào nội dung, yêu cầu nêu trên và điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương để có hình thức tổ chức sáng tạo, phù hợp. Đối với cấp tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV sẽ có kế hoạch riêng.

Về thời gian tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ IV: Đối với cấp xã, doanh nghiệp ngoài khối thi đua của tỉnh thực hiện trong quý I/2015. Đối với cấp huyện; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh thực hiện trong quý II/2015. Đối với cấp tỉnh dự kiến tiến hành trong quý III/2015.

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này, UBND tỉnh giao: Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ phân công thành viên chỉ đạo điểm một số cơ quan, đơn vị, địa phương để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Thứ hai, quá trình triển khai thực hiện phải báo cáo theo định kỳ 3 tháng một lần vào ngày 15 của tháng cuối quý năm 2014 và năm 2015 về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ). Thứ ba, giao Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này./.

Hà Chiến

Số lần đọc: 2079
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan