Tin nóng
19.06.2015
Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị

Sau 16 năm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quanhành chính Nhà nước theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, ngày 09/01/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định 04 có cơ cấu gồm 4 chương, 18 điều thay thế cho Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2015, trong đó có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn so với Nghị định 71.

Nghị định số 04 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức được biết; quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phải thực hiện; các việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến; các việc cán bộ, công chức, viên chức được quyền giám sát và quy định hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về việc thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan bao gồm: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan, đơn vị, với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

Nghị định cũng yêu cầu việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị; dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Do đó, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1926
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan