Tin nóng
29.05.2017
Ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tiếp tục chủ trì họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các tờ trình của UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ giữa năm 2017).
Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

Tại buổi họp, Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến góp ý thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc Kiên Giang từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021; điều chỉnh, bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn; sửa đổi quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; sửa đổi quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định nội dung chi và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bãi bỏ quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã; ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo...
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày và được khai mạc vào ngày 12/7. UBND tỉnh sẽ báo cáo 06 nội dung, trình 21 tờ trình và 03 đề án để HĐND tỉnh xem xét thông qua./.

Số lần đọc: 1886
Website Kiên Giang
Tin liên quan