Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
29.05.2017
Ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tiếp tục chủ trì họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua các tờ trình của UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ giữa năm 2017).
Họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng thông qua nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

Tại buổi họp, Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến góp ý thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc Kiên Giang từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021; điều chỉnh, bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn; sửa đổi quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; sửa đổi quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; quy định nội dung chi và mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bãi bỏ quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã; ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường; quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo...
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 03 ngày và được khai mạc vào ngày 12/7. UBND tỉnh sẽ báo cáo 06 nội dung, trình 21 tờ trình và 03 đề án để HĐND tỉnh xem xét thông qua./.

Số lần đọc: 806
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan