Tin nóng
10.05.2018
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm 2018 - Năm dân vận chính quyền; các đồng chí: Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị (ảnh).
Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018 - Năm dân vận chính quyền

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh, công tác dân vận (CTDV) chính quyền rất quan trọng, đòi hỏi cơ quan chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chính quyền các cấp phải nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh những hành vi lệch lạc, sai trái. Cơ quan nhà nước (CQNN) tăng cường đối thoại, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý cán bộ, công chức phải dành thời gian đi cơ sở tiếp xúc với người dân để lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp để giải quyết tốt; tập trung giải quyết những vụ, việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài…

Việc thực hiện kế hoạch năm 2018 - Năm dân vận chính quyền của Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo kế hoạch, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, CTDV của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về CTDV thành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. UBND tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu CQNN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ gắn với việc rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra các cơ quan chức năng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến CTDV, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện, sơ kết, tổng kết kế hoạch nâng cao hiệu quả CTDV của CQNN các cấp, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về CTDV… Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ký kết triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp CTDV năm 2018 - Năm dân vận chính quyền; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng 2 năm (2017-2018) phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình từ tỉnh đến cơ sở…

Năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện CTDV đạt nhiều hiệu quả, nhất là CTDV của các CQNN tiếp tục đổi mới, toàn diện hơn. CQNN, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường và từng bước đổi mới sự lãnh đạo đối với CTDV của CQNN trong tình hình mới; duy trì tốt việc ban hành chương trình, kế hoạch chỉ đạo CTDV trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức Nhà nước từng bước được cải thiện; CQNN phối hợp Mặt trận, các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

Tin và ảnh: Thu Oanh

Số lần đọc: 1950
WebSite Kiên Giang
Tin liên quan