Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.03.2014
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014.

Với mục đích phát triển trợ giúp pháp lý ổn định, bền vững, cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của người thuộc diện trợ giúp pháp lý, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đối tượng, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc về pháp luật, bảo vệ công bằng xã hội; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân.

Kế hoạch triển thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014 bao gồm các nội dung như:

Góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Tăng cường cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tăng cường trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo. Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện Chiến lược, qua đó đề xuất việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chiến lược trong trường hợp cần thiết./.

Minh Châu

Số lần đọc: 767
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan