Tin nóng
13.03.2014
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014.

Với mục đích phát triển trợ giúp pháp lý ổn định, bền vững, cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của người thuộc diện trợ giúp pháp lý, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đối tượng, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc về pháp luật, bảo vệ công bằng xã hội; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân.

Kế hoạch triển thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014 bao gồm các nội dung như:

Góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Tăng cường cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và tăng cường trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo. Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện Chiến lược, qua đó đề xuất việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chiến lược trong trường hợp cần thiết./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1905
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan