Tin nóng
08.05.2015
Sáng ngày 06/5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông, lâm nghiệp. Đ/c Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc ghi và lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu Kiên Giang.
Hình ảnh tại điểm cầu Kiên Giang

Hiện cả nước có 319 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp (nông, lâm trường trước đây) đã được sắp xếp lại, quản lý và sử dụng gần 2,8 triệu ha đất, trong đó có 116 đơn vị do Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp với các nhiệm vụ, giải pháp như: Rà soát, bổ sung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất; đổi mới cơ chế quản lý rừng; nâng cao việc ứng dụng khoa học và công nghệ; đổi mới quản lý tài chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công nhân và lao động; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng phòng hộ...

Đối tượng áp dụng là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được chuyển đổi theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Tại tỉnh Kiên Giang hiện có 01 doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông lâm nghiệp Kiên Giang, ngành nghề chủ yếu là trồng cây nông, lâm nghiệp. Nhìn chung, việc thực hiện chuyển đổi hợp đồng giao khoán và thực hiện khoán sử dụng đất theo Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông, lâm trường quốc doanh đến nay rất thuận lợi. Đã tạo việc làm cho 286 hộ dân và hàng trăm lao động thời vụ tại địa phương góp phần củng cố vai trò kinh tế nhà nước trong sản xuất nông, lâm nghiệp; tổ chức lại sản xuất, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị định 118, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh đang thực hiện quy trình chuyển đổi Công ty thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Nông lâm nghiệp Kiên Giang./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 1842
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan