Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
25.03.2014
Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã ký quyết định phân bổ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014 cho Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh Kiên Giang (do Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang quản lý) với tổng số tiền 171tỷ 951 triệu đồng…

Trong đó: Mua bảo hiểm y tế cho người nghèo là 48 tỷ 449 triệu đồng. Mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo 26 tỷ 444 triệu đồng và mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 97 tỷ 58 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014 đã được bố trí trong dự toán đầu năm.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển nguồn kinh phí đã được phân bổ trên vào Quỹ Bảo hiểm y tế Kiên Giang theo quy định./.

Minh Châu

Số lần đọc: 785
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan